Giới thiệu Câu Lạc Bộ Bida Bảo Quốc đường Bành Văn Trân

CLB Bida Bảo Quốc hơn 20 bàn, bao gồm bida libre, 3 băng bàn lớn, bida lỗ. Có phục vụ nước uống các loại, ăn sáng, cơm trưa. Giá cả phải chăng.

Hình ảnh Câu Lạc Bộ Bida Bảo Quốc đường Bành Văn Trân

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/a9bc2583-79f1-474a-94f2-b1a935fb93a4.jpg" alt="Bida Bảo Quốc" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/ddcd8b34-e96b-4792-9635-4cdbc3158f0d.jpg" alt="Bida Bảo Quốc" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/60e17398-b2d3-43e5-8b95-15f28da1c164.jpg" alt="Bida Bảo Quốc" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/c511f4ab-ac85-4843-93c6-595aaa89e680.jpg" alt="Bida Bảo Quốc" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/97985350-9809-42ee-b8b8-98769c184f41.jpg" alt="Bida Bảo Quốc" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/3e9eb889-60dd-44fc-8147-b481f76c2504.jpg" alt="Bida Bảo Quốc" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/ae7aa0c1-752f-4b97-a298-09ed76fcdd94.jpg" alt="Câu Lạc Bộ Bida Bảo Quốc" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/db63c290-5075-488e-ad2d-cc8931c63e4b.jpg" alt="Câu Lạc Bộ Bida Bảo Quốc" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/108e0fff-1a6e-4b9f-a37f-786eb6a9eae9.jpg" alt="Câu Lạc Bộ Bida Bảo Quốc" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/0785c005-1972-448b-b1aa-b79d2ea0605f.jpg" alt="Câu Lạc Bộ Bida Bảo Quốc" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/d66bfe85-8aee-4743-ab07-ac970758db02.jpg" alt="Câu Lạc Bộ Bida Bảo Quốc" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/ef0750fe-cbcc-4d99-bd64-2b50807efbc3.jpg" alt="Câu Lạc Bộ Bida Bảo Quốc" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/aa4dfca5-d0ca-4d45-996e-6ef5bb3cc6cc.jpg" alt="Câu Lạc Bộ Bida Bảo Quốc" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/982a7a10-8395-460b-9c6b-9b0f11fe2ad2.jpg" alt="Câu Lạc Bộ Bida Bảo Quốc" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/dfbe9757-8f17-4aa6-abd1-93931f008abc.jpg" alt="1" width="100" />