Giới thiệu Câu Lạc Bộ Bida Bảo Quốc

CLB Bida Bảo Quốc hơn 20 bàn, bao gồm bida libre, 3 băng bàn lớn, bida lỗ. Có phục vụ nước uống các loại, ăn sáng, cơm trưa. Giá cả phải chăng.

Hình ảnh Câu Lạc Bộ Bida Bảo Quốc

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/a9bc2583-79f1-474a-94f2-b1a935fb93a4.jpg" alt="Bida Bảo Quốc" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/ddcd8b34-e96b-4792-9635-4cdbc3158f0d.jpg" alt="Bida Bảo Quốc" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/60e17398-b2d3-43e5-8b95-15f28da1c164.jpg" alt="Bida Bảo Quốc" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/c511f4ab-ac85-4843-93c6-595aaa89e680.jpg" alt="Bida Bảo Quốc" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/97985350-9809-42ee-b8b8-98769c184f41.jpg" alt="Bida Bảo Quốc" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/3e9eb889-60dd-44fc-8147-b481f76c2504.jpg" alt="Bida Bảo Quốc" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/ae7aa0c1-752f-4b97-a298-09ed76fcdd94.jpg" alt="Câu Lạc Bộ Bida Bảo Quốc" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/db63c290-5075-488e-ad2d-cc8931c63e4b.jpg" alt="Câu Lạc Bộ Bida Bảo Quốc" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/108e0fff-1a6e-4b9f-a37f-786eb6a9eae9.jpg" alt="Câu Lạc Bộ Bida Bảo Quốc" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/0785c005-1972-448b-b1aa-b79d2ea0605f.jpg" alt="Câu Lạc Bộ Bida Bảo Quốc" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/d66bfe85-8aee-4743-ab07-ac970758db02.jpg" alt="Câu Lạc Bộ Bida Bảo Quốc" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/ef0750fe-cbcc-4d99-bd64-2b50807efbc3.jpg" alt="Câu Lạc Bộ Bida Bảo Quốc" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/aa4dfca5-d0ca-4d45-996e-6ef5bb3cc6cc.jpg" alt="Câu Lạc Bộ Bida Bảo Quốc" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/982a7a10-8395-460b-9c6b-9b0f11fe2ad2.jpg" alt="Câu Lạc Bộ Bida Bảo Quốc" width="100" />