Giới thiệu Galaxy Cinema Tân Bình

Rạp Chiếu Phim Galaxy Cinema là một trong những Rạp Chiếu Phim tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam. Đến Galaxy tận hưởng siêu phẩm Hollywood.

Hình ảnh Galaxy Cinema Tân Bình

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/94411d26-a8a0-4cf7-8ebb-aef8dbf7f343.jpg" alt="Galaxy Cinema Tân Bình" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/4bc56c40-281e-41f2-a369-e837e573cd4b.jpg" alt="Galaxy Cinema Tân Bình" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/b7eaaab1-c78d-4845-af96-f03388827ccb.jpg" alt="Galaxy Cinema Tân Bình" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/c688f509-2c57-4a5d-baf9-3716703daa90.jpg" alt="Galaxy Cinema Tân Bình" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/0aa7157e-c98b-4c69-8025-df05957a8503.jpg" alt="Galaxy Cinema Tân Bình" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/0d69eee4-8590-4926-baf0-72264343ddb6.jpg" alt="Galaxy Cinema Tân Bình" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/61b6aab1-fbad-4e50-85d5-b73d7bd07ecc.jpg" alt="Galaxy Cinema Tân Bình" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/930608cb-87e0-4c06-a7d7-d1f2c70c77ad.jpg" alt="Galaxy Cinema Tân Bình" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/bec47667-b623-47f1-89dc-6b8e2d2f80f0.jpg" alt="Galaxy Cinema Tân Bình" width="100" />

img src="/UserFile/timxungquanh/CompanyFile/f9734078-831a-43e7-a736-b14cb1e9d9d0.jpg" alt="Galaxy Cinema Tân Bình" width="100" />