Giới thiệu Nhà Hát Bông Sen

Nhà hát trực thuốc sở văn hóa thông tin. Thường xuyên có nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, góp phần gìn giữ văn hóa dân tộc.