Giới thiệu Phòng Công chứng số 1

Phòng Công chứng số 1 thành phố Hồ Chí Minh là Phòng Công chứng đầu tiên của cả nước.