Giới thiệu Phòng Khám Lao Phổi

Thạc Sĩ, BS Nguyễn Ngọc Hải Lao - Hen Suyễn - Bệnh Phổi - Nội Khoa.