Giới thiệu Phòng Khám Nội Tổng Quát

Thạc Sĩ, BS Nguyễn Đức Lộc, chuyên khoa Nội Tổng Quát.