Giới thiệu Phòng Khám Thần Kinh

Bác Sĩ Lê Đỗ Hưng, chuyên khoa Nội Khoa - Tâm Thần Kinh.