Giới thiệu Trường Đại học Hoa Sen Thành phố Hồ Chí Minh

Sứ mệnh của Đại học Hoa Sen đã được xác định là góp phần đào tạo những trí thức mới của Việt Nam, chuyên nghiệp, tâm huyết, đủ bản lĩnh và năng lực hội nhập quốc tế. Đó là một cam kết hướng về lợi ích thiết thực của sinh viên và lợi ích cộng đồng.