Giới thiệu Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên là một trường đại học thành viên thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.