Giới thiệu Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn là một thành viên của Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh có lịch sử gần 60 năm hình thành và phát triển.